K2- Centrum för en ny vision av kollektivtrafiken

K2- Centrum för en ny vision av kollektivtrafiken

Genom att väva samman akademier,branschen och samhället vill det nya centrumet för nationell kollektivtrafiksutveckling, K2, utveckla en modell där resenären står i centrum kopplat till innovativa lösningar. K2 står för kunskap och kompetens och är ett samlingsbegrepp som grundats av ett samarbete av ett antal olika parter som tillsammans ska komma fram med nya koncept för trafiklösningar ,tjänster och produkter.

Verksamheten i centrumet kommer till en tredjedel att finansieras av Malmö Högskola och Lunds universitet, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), en tredjedel av Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Region Skåne och till sist en tredjedel av VINNOVA, Formas och Trafikverket. Centrumet som beräknas omsätta omkring 300 miljoner kronor över en tolvårsperiod får sin hemvist på Medicon Village i Lund.

– Ett hållbart transportsystem med nöjda resenärer är avgörande för framtiden. Att K2 nu bildats är ett stort och viktigt steg framåt. Det nya centrumet kommer att bygga broar mellan akademi och praktik och är en viktig kraftsamling för att hitta fler innovativa lösningar för kollektivtrafiken, säger Charlotte Brogren, generaldirektör på VINNOVA.

För att kollektivtrafiken ska utveckla nya lösningar för framtidens resor bygger K2-konceptet på att branschen involveras så att forskningen ska få praktiskt genomslag. Det gäller såväl i utvecklingen av forskningsfrågorna, som i genomförande av forskningen samt spridande av resultaten. Attraktiva storstadsområden utgör hörnstenar i den ekonomiska utvecklingen och är nödvändiga för samhällelig välfärd. Städer och tätorter måste organiseras så att trafik och transporter fungerar. Samtidigt genomgår kollektivtrafikområdet stora förändringar där forskning och innovation är viktiga drivkrafter i detta förändringsarbete.

– Detta initiativ är ett bra svar på utmaningen om ett hållbart transportsystem i våra storstadsområden. Med forskning i samverkan kan utveckling och förvaltning av kollektivtrafiken stimuleras. Effektiviteten och kundnyttan behöver öka, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

För mer information, kontakta:

-Ulrika Frick (mp), ordförande i Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd, tel 0702-70 40 93
-Jesper Pettersson, presskontakt SL, tel 08-6861580
-Mats Persson, regionråd Region Skåne, tel 044-309 33 77
-Per Norman, VINNOVA, tel 08-473 31 73
-Einar Tufvesson, Trafikverket, tel 010-1236550
-Bengt H Ohlsson, Formas, tel 0707-63 09 14
-Ulrika Mebius, presschef Skånetrafiken, tel 0451-28 85 01
-Lena Hiselius, K2, Tel 046-2229748
-Tom Rye, K2, 046-2229194